Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17776/20117 (88%)
造访人次 : 11084618      在线人数 : 633
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目3326-3350 / 15650. (共626页)
  << < 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Justo Arida, Carlo Vic [1/1]
  Jwo-Sheng Chen [3/3]
  Jwu-Lai Yeh [8/9]
  Jwu-Maw Yang [0/3]
  Jyh-Chong Liang [4/4]
  Jyh-Horng Sheu [1/2]
  Jyin-Wen Cheng [1/1]
  Jyun Cong [1/1]
  K. -Y. Chen [1/1]
  K. B. Chen [1/1]
  K. C. Sung [5/5]
  K. C. Wang [0/1]
  K-C Yu [1/3]
  K. F. YARN [1/1]
  K-H Chuang [1/1]
  K.H. Tsai [1/1]
  K.J. Huang [1/1]
  K.J. Huangc [1/1]
  K.-L. Wu [1/1]
  K. Sopajaree [0/1]
  K. Sriananthakumar [0/1]
  K. Srisuk [1/1]
  K. T. Yang [1/1]
  Kai-Chen Hsu [1/1]
  Kai-Cheng Hsu [1/1]
  显示项目3326-3350 / 15650. (共626页)
  << < 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈