Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17775/20116 (88%)
造访人次 : 10090593      在线人数 : 614
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目3301-3325 / 15650. (共626页)
  << < 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Jun-Min Liao [3/3]
  Jun Watanabe [0/3]
  Jun-Xian Chen [1/2]
  Jun-Yen Lee [3/3]
  Jun-Ying Huang [2/2]
  Jung-Chan Chang [1/1]
  Jung-Chen Tsao [1/1]
  Jung-Chung Chang [1/1]
  Jung, Fang [1/1]
  Jung-Hsiu Liu [2/2]
  Jung-Hua Kuo (郭榮華) [1/1]
  Jung-hua Steven Kuo [6/6]
  Jung-hua Steven Kuo (郭榮華) [1/1]
  Jung-Hua Steven Kuo(郭榮華) [3/3]
  Jung, Hui-Ling [1/1]
  Jung-Hui Yu [0/1]
  Jung-Kuei Lin (林榮貴) [1/1]
  Jung, Kuo-Wei [1/1]
  Jung-Nan Wei [7/7]
  Jung-Nan Wei(魏榮男) [3/3]
  Jung-Shian Li [2/2]
  Jung-Tung Hung (洪榮堂) [1/1]
  Jung-Wei Chen [1/1]
  Juo, Suh-Hang Hank [3/3]
  Jurado, Climaco A., Jr. [1/1]
  显示项目3301-3325 / 15650. (共626页)
  << < 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈