Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17775/20116 (88%)
造访人次 : 9062041      在线人数 : 478
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目3176-3200 / 15650. (共626页)
  << < 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Jiang, Shinn-Jong [1/1]
  Jiang, Yi-Der [5/5]
  Jiann-Jyh Huang [1/1]
  Jiann-Rong Chen [1/1]
  Jiann-Ruey Hong [3/3]
  Jiann-Rury Hong [1/1]
  Jiau H. Chen [0/1]
  Jiau Hua Chen [3/5]
  Jie, Yu-Chi [1/1]
  Jih-Hwa Guh [2/2]
  Jih-Hwa Guh (顧記華) [2/2]
  Jih-Jung Chen (陳日榮) [6/6]
  Jih-Jung Chen(陳日榮) [2/2]
  Jih-Min Chyan [1/1]
  Jih-Ming Chyan [4/4]
  Jimmy Susanto [1/1]
  Jin-An Huang [2/2]
  Jin Anotai [4/4]
  Jin Anotaia [1/1]
  Jin-Bin Wu (吳金濱) [1/1]
  Jin-Ching Lee (李景欽) [1/1]
  Jin-Chuan Lee [1/1]
  Jin-cun Chen [1/1]
  Jin-Jia Fan [1/2]
  Jin-Lian Chen [0/1]
  显示项目3176-3200 / 15650. (共626页)
  << < 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈