Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17775/20116 (88%)
造访人次 : 10173082      在线人数 : 516
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目2876-2900 / 15650. (共626页)
  << < 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Hui Mei Yu [5/8]
  Hui-Mei Yu (游慧美) [1/1]
  Hui-Mei Yu(游慧美) [1/1]
  Hui Mei Yub [1/1]
  Hui-Min Shih [1/1]
  Hui-min Tseng [1/1]
  Hui-Pin Lin [1/1]
  Hui-Ping Chen [1/1]
  Hui-Po Wang (王惠珀) [1/1]
  Hui-Wen Chang [1/1]
  Hui-wen Ling [1/1]
  Hui-Wen Tso [1/1]
  Hui-Wen Wang [1/1]
  Hui-Yi Lin (林慧怡) [2/2]
  Hun, Wei-Song [1/1]
  Hung, Ching-Hsia [2/2]
  Hung, Jui-Hsiang [2/2]
  Hung, May-Whey [1/1]
  Hung, Shih-Ting [1/1]
  Hung, W.C. [1/1]
  Hung, Wei Chih [1/1]
  Hung-An Chen(陳宏安) [1/1]
  Hung, C. -S. [1/1]
  Hung, C-T. [1/1]
  Hung-Cheng Chang [1/1]
  显示项目2876-2900 / 15650. (共626页)
  << < 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈