Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17760/20057 (89%)
造访人次 : 8049250      在线人数 : 608
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目2851-2875 / 15650. (共626页)
  << < 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Hue-Yu Wang(王慧瑜) [2/2]
  Huei-JiunYang [1/1]
  Huei-Ling Kuo [1/1]
  Huey-Chwen Juang (莊惠淳) [1/1]
  Huey-Lang Yang [1/1]
  HUEY-MEI SHAW [7/9]
  Hui-An Tsai [1/1]
  Hui-Chang Lin [1/1]
  Hui-Chen Kao [0/1]
  Hui-Ching Wang [1/1]
  Hui-Chuan Fu [1/1]
  Hui-Chun Kang (康慧君) [1/1]
  Hui-chun kuo [1/1]
  Hui-Chun Wu [4/4]
  Hui-Chun Yang [1/1]
  Hui-Fang Chen [0/1]
  Hui-Fen Lai [1/1]
  Hui-Jiun Sun [1/1]
  Hui-Jung Yeh [2/2]
  Hui-Kai Kuo [1/1]
  Hui-ling Chan [1/1]
  Hui-Ling Huang [2/2]
  Hui-Ling Huang(黃惠玲) [1/1]
  Hui-Ling Wu [1/1]
  Hui-mei Lin [1/1]
  显示项目2851-2875 / 15650. (共626页)
  << < 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈