Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17775/20116 (88%)
造访人次 : 10090236      在线人数 : 604
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目2551-2575 / 15650. (共626页)
  << < 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Hsuan, Yogi Cheng-Yo [1/1]
  Hsuan-Yu Lin [1/1]
  Hsuan-Yu Su [1/1]
  Hsuan-Yu Sui [1/1]
  HsuanDay, Cecilia [1/1]
  Hsueh, Po-Ren [3/3]
  Hsueh, Bu-Cheng [1/1]
  Hsueh-chen Chiu [1/1]
  Hsueh, Chi-Mei [1/1]
  Hsueh-Chih Liao [1/1]
  Hsueh, Hsin-Ta [1/1]
  Hsueh, Hsinta [1/1]
  Hsueh, Mao-Lin [1/1]
  Hsueh, Meng-I [1/1]
  Hsueh, P. -R. [2/2]
  Hsueh, P-R [1/1]
  Hsueh, Po-Ren [12/12]
  Hsueh, Shu-Ching [1/1]
  Hsueh, Tzu-Yu [1/1]
  Hsueh-Yi Huang [1/1]
  Hsueh-Yu Lu [1/1]
  Hsueh, Yu-Mei [1/1]
  Hsun-Shuo Chang(張訓碩) [2/2]
  Hu, Chien-Chieh [1/1]
  Hu, Huei-Ting [1/1]
  显示项目2551-2575 / 15650. (共626页)
  << < 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈