Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17775/20116 (88%)
造访人次 : 10089138      在线人数 : 595
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目2226-2250 / 15650. (共626页)
  << < 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Hopke, Philip K. [1/1]
  Horng-Cherng Wu [3/3]
  Horng, Chi-Ting [1/1]
  Horng-Huey Ko(柯宏慧) [1/1]
  Horng-Liang Lay [1/1]
  Horng, Wann Jyi [1/6]
  Hou, Chung-Kuang [1/1]
  Hou, Yi-You [1/1]
  Hou, Yuh-Ming [1/1]
  Hou, Chia-Peng [1/1]
  Hou, Ching-Cheng [1/1]
  Hou, Jia-Jeng [1/1]
  Hou, Jin [1/1]
  Hou, Jung-Hsin [1/1]
  Hou, Ming-Feng [1/1]
  Hou, Ping-Chun Lucy [1/1]
  Hou, Ting Yi [1/1]
  Hou, Wen-Che [1/1]
  Hou, Wen-Chi [1/1]
  Hou, Wen-Hsuan [1/1]
  Hou, Ya-Chin [1/1]
  Hou, Ying-Hui [1/1]
  Hou, Yuh-Ming [2/2]
  How Che Kao [1/1]
  How-Ran Guo [1/1]
  显示项目2226-2250 / 15650. (共626页)
  << < 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈