Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17776/20117 (88%)
造访人次 : 11000919      在线人数 : 546
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目2026-2050 / 15650. (共626页)
  << < 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Futalan, Cybelle M. [11/11]
  Futalan, Cybelle Morales [11/11]
  Fuu-Jen Tsai [1/1]
  Fwu-Feuu Hou [1/1]
  G.L. Chang [1/1]
  G. Mahinthakumar [0/1]
  G. P. Hung [1/1]
  Gallardo, Marwin R. [1/1]
  Gamblin, T. Chris [1/1]
  Gan, Shu-Ting [2/2]
  Gao, Congjie [2/2]
  Gao, Wan-Yun [4/4]
  Garcia-Segura, Sergi [8/8]
  Genuino, Divine Angela D. [2/2]
  Georgiana Cho-Chen Wu [1/1]
  Gih-Charn Chao [1/1]
  Girsang, Abba Suganda [1/1]
  Golosinda, Lucille R. [2/2]
  Gong Chen [1/1]
  Gong, Chi-Li [1/1]
  Gong-Yih Shiue [1/1]
  Goran, Michael I. [3/3]
  Gotostos, Mary Jane N. [3/3]
  Gou-Chun Chen [1/1]
  Gow-Chin Yen [3/3]
  显示项目2026-2050 / 15650. (共626页)
  << < 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈