Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17776/20117 (88%)
造访人次 : 11000948      在线人数 : 553
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目2001-2025 / 15650. (共626页)
  << < 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Frederick, Rondy [1/1]
  Fu, Ywu-Jang [1/1]
  Fu-An Chen [1/1]
  Fu-An Chen (陳福安) [1/1]
  Fu, Ching-Wen [1/1]
  Fu-Chun Chiu [1/1]
  Fu, Joshua S. [1/1]
  Fu-nan Wang [1/1]
  Fu-Pang Lin [1/1]
  Fu, Shih-Guei [4/4]
  Fu, Shih-Hang [2/2]
  Fu, Shin-Huei [1/1]
  Fu-Tien Chiang [2/2]
  Fu, Tzu-Fun [1/1]
  Fu, Ywu-Jang [4/4]
  Fu, Zi-Han [1/1]
  Fuh, Lih-Fang [0/1]
  Fung, Jui-Lung [1/1]
  Fung, Chang-Phone [1/1]
  Fung-Chang Sung [1/1]
  Fung Fuh Wong [2/2]
  Fung Fuh Wong (翁豐富) [2/2]
  Furukawa, Hiroshi [0/3]
  Futalan, Cybelle Morales [1/1]
  Futalan, C. [0/1]
  显示项目2001-2025 / 15650. (共626页)
  << < 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈