Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17744/20032 (89%)
造访人次 : 7302977      在线人数 : 227
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1901-1925 / 15650. (共626页)
  << < 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Dong-Bor Yeh [4/11]
  Dong, Guo-Chung [1/1]
  Dong-Liang Wang [1/1]
  Dong-Zi Shao [1/1]
  Doung-Liang Lin [1/1]
  Drews, Marco [1/1]
  Duan-Kuen Lee [2/2]
  Duavis, Ayesha G. [1/1]
  Duc Son Nguyen Trung Le [0/1]
  Dugos, Nathaniel [6/6]
  Duh, Pin-Der [7/7]
  Duh, Yih-Shing [1/1]
  Duh, Pin-Der [9/9]
  Duh, Y. S. [1/1]
  Duh, Yih-Shing [3/3]
  Dulfo, Lorenz Docena [1/1]
  Dung-Ho Wu [0/1]
  Dung, Tran Due [1/1]
  E.C.So [1/1]
  E-Jian Leea [1/1]
  E. R. Milaeva [1/1]
  Edmund Cheng So [1/1]
  Edyta Szewczyk [4/4]
  Eing-Ling Tsai [1/1]
  Eing-Mei Tsai [1/1]
  显示项目1901-1925 / 15650. (共626页)
  << < 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈