Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17775/20116 (88%)
造访人次 : 10088948      在线人数 : 614
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1826-1850 / 15650. (共626页)
  << < 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Cowo, Angel E. [1/1]
  Cui, Kangping [1/1]
  Cun-Wei Peng [1/1]
  Cybelle, M.Futalan [1/1]
  D. J. Wang [1/1]
  D. K. Salunkhe [1/1]
  D. M. Yang [1/1]
  Da-Ji Huang [4/4]
  Da-Ji Huang(黃大俊) [1/1]
  Da-Long Cheng [7/10]
  Da-Ming Wang [2/2]
  Da Shau, Min [1/1]
  Da-Shiung Chou [1/1]
  Da-Wei Chien (簡大為) [1/1]
  Da-Yung Chuang [1/1]
  Dahms, Hans-U. [1/1]
  Dahms, Hans-Uwe [1/1]
  Dai, Chang-Feng [1/1]
  Dai, Chia-Yen [5/5]
  Dai, Yu-Cheng [1/1]
  Dai, Zen-Kong [6/6]
  Daih-Huang Kuo (郭代磺) [1/1]
  Dalida, M. L. P. [1/2]
  Dalida, M. P. [0/1]
  Dalida, Maria Lourdes [2/2]
  显示项目1826-1850 / 15650. (共626页)
  << < 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈