Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17775/20116 (88%)
造访人次 : 9430132      在线人数 : 311
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1726-1750 / 15650. (共626页)
  << < 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chun-Nan Lin [0/2]
  Chun-Pin Chang [1/1]
  Chun-Ping Chang (張竣評) [1/1]
  Chun-Ren Chen [5/6]
  Chun-RenChen [1/1]
  Chun-Shou Hong [1/1]
  Chun-Tang Chiou (邱俊棠) [2/2]
  Chun-Tsung Lin [1/1]
  Chun-Wei Kuo (夏克山) [1/1]
  Chun-Yen Chiang(蔣俊彥) [1/1]
  Chun-Yi Li [1/1]
  Chun-yi Wu [1/1]
  Chun-Yin Huang [1/1]
  Chune-yi Chang [1/1]
  Chung, Li-Chin [1/1]
  Chung, Long-Yeu [2/2]
  Chung, Chi-Jung [5/5]
  Chung, Chi-Li [1/1]
  Chung, Chi-Rung [1/1]
  Chung, Chia-Ling [1/1]
  Chung-Chieh Lee [0/1]
  Chung, Ching-Hung [1/1]
  Chung, Chueh-Yao [1/1]
  Chung-De Chen [1/1]
  Chung-Feng Liu(劉忠峰) [1/1]
  显示项目1726-1750 / 15650. (共626页)
  << < 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈