Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17776/20117 (88%)
造访人次 : 11085010      在线人数 : 619
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1626-1650 / 15650. (共626页)
  << < 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chu, Ching-Chi [1/1]
  Chu, Chun-Hsun [3/3]
  Chu, Fang-Hua [1/1]
  Chu, Feng-Yuan [1/1]
  Chu, Heuy-Ling [4/4]
  Chu, Hsin-Chieh [1/1]
  Chu-Hung Lin(林居宏) [2/2]
  Chu-Hung Tsai [1/1]
  Chu, Ling-Ya [2/2]
  Chu, Pao-Hsien [2/2]
  Chu, Po-Chen [1/1]
  Chu, S. Y. [1/1]
  Chu, Y-H. [1/1]
  Chu, Yeh-Wen [1/1]
  Chu, Ying-Chien [0/1]
  Chu, Yu-Chi [1/1]
  Chu-Yu Hsu [1/1]
  Chu-Yun Cheng [3/3]
  Chua, Sandy [2/2]
  Chuan-Chen Wang [1/1]
  Chuan-Chin Cheng [1/1]
  Chuan-Fu Huang [1/1]
  Chuan-Gang Liu [2/2]
  Chuan-Gang Liu(劉川綱) [1/1]
  Chuan-Hua Yang [1/1]
  显示项目1626-1650 / 15650. (共626页)
  << < 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈