Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17744/20032 (89%)
造访人次 : 7340686      在线人数 : 277
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1601-1625 / 15650. (共626页)
  << < 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chou, Yi-Chen [1/1]
  Chou, Yu-Ching [1/1]
  Chou, Yu-Hsien [1/1]
  Chou, Yu-Ju [1/1]
  Chou, Yu-Kai [1/1]
  Chou, Yu-Tuan [7/7]
  Chow, Julie Chi [3/3]
  Chow, Nan-Haw [2/2]
  Chris Jones [1/1]
  Christopher, D.Richardson [2/2]
  Christopher M. Powers [1/1]
  Chu, C-C [1/1]
  Chu, Chin-Chen [7/8]
  Chu, Chun-Hsun [2/2]
  Chu, Heuy-Ling [3/3]
  Chu, S.-H. [2/2]
  Chu, C-S [1/1]
  Chu, Che-Sheng [2/2]
  Chu, Chi-Hong [1/1]
  Chu-Chieh Lin [1/1]
  Chu, Chien-An [1/1]
  Chu, Chih-Chien [1/1]
  Chu, Chih-Chien? [1/1]
  Chu, Chih-Ping [0/1]
  Chu, Chin-Chen [47/48]
  显示项目1601-1625 / 15650. (共626页)
  << < 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈