Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17744/20032 (89%)
造访人次 : 7356088      在线人数 : 255
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1126-1150 / 15650. (共626页)
  << < 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Cheung-Wen Chang [2/2]
  Chi, Chuan-Sung [1/1]
  Chi, Meng-Chun [1/1]
  Chi, C. -C [1/1]
  Chi, Chao-Chuan [1/1]
  Chi, Chen-Hsien [1/1]
  Chi-Chen Lin [1/1]
  Chi-Chua Kan [1/1]
  Chi-Chuan Kan [7/7]
  Chi-Chuan Kan(甘其銓) [1/1]
  Chi-Chung Chang [1/1]
  Chi-Dian Peng [1/1]
  Chi-Fai Chaua [1/1]
  Chi-hsien Su [1/1]
  Chi-Hsuan Lin, Jia-Jin Chena, Chi-Hsun Wu, Hsiao-Yu Leeb, Yuh-Hwan Liu [1/1]
  Chi, Hsueh-Yun [4/4]
  Chi-Huei Wang (王記慧) [1/1]
  Chi-Hung Huang (黃濟鴻) [1/1]
  Chi-Iou Lin [1/1]
  Chi, Jessie Chao-Yun [1/1]
  Chi, Kai Hsien [1/1]
  Chi-kai Wang [1/1]
  Chi-Lan Li [1/1]
  Chi-ling Kuo [1/1]
  Chi, Mei Hung [1/1]
  显示项目1126-1150 / 15650. (共626页)
  << < 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈