Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17775/20116 (88%)
造访人次 : 9360467      在线人数 : 313
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目2201-2225 / 15650. (共626页)
  << < 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Ho, Yuan-Soon [1/1]
  Hokazono, Mayuna [1/1]
  Holben, Brent N. [1/1]
  Hong, Chien-Wen [1/1]
  Hong, Chi-Wei [1/1]
  Hong, Chien-wen [0/1]
  Hong, Chon-Seng [2/2]
  Hong-Hsiang Guan [1/1]
  Hong, Huei-Jyun [1/1]
  Hong-Hwa Chen [0/1]
  Hong, Jia-Bin [1/1]
  Hong-Li Chen [1/1]
  Hong-Ming Cheng [1/1]
  Hong, Ming-Yuan [7/7]
  Hong-Ping Lin [1/1]
  Hong, Rong-Bin [2/2]
  Hong-Ru Lin [3/4]
  Hong, Show-Jen [7/7]
  Hong-Te Hsu [1/1]
  Hong, Tzung-Pei [2/2]
  Hong, Wen-Zhai [1/1]
  Hong-Yi Gong [1/1]
  Hong, YS [1/1]
  Hong, Yu-Han [1/1]
  Hong-Yu Lin [1/1]
  显示项目2201-2225 / 15650. (共626页)
  << < 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈