Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17744/20032 (89%)
造访人次 : 7282972      在线人数 : 275
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目2051-2075 / 15650. (共626页)
  << < 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Gow-Yi Tzou, Hung-Hsiou Hsu, Yun-Hsiu Hsiao [1/1]
  Grace S. Chen [1/1]
  Grace Shiahuy Chen (陳香惠) [2/2]
  Grau, Michelle F. [1/1]
  Grindley, T.Bruce [1/1]
  Grisdanurak, N. [1/1]
  Grisdanurak, Nurak [2/2]
  Grisdanurak N. [1/3]
  Grisdanurak, Nurak [8/8]
  Gronholm, Petra C. [1/1]
  Guan, Xin [1/1]
  Guan-Cheng Huang [1/1]
  Guan-Jhong Huang [2/2]
  Guan-Rong Wang [1/1]
  Guang-Huan Sun [1/1]
  Guei, Yu-Shu [1/1]
  Guei-Jane Wang (汪貴珍) [1/1]
  Guel-Jen Kang [1/1]
  Gueu-Horng Wang [1/1]
  Guevara, Hero Paul R. [1/1]
  Guey-Horng Wang [9/13]
  Guey-Horng Wang (王貴弘) [1/1]
  Guey-Yueh Shi [5/5]
  Guey-Yueh Shi(施桂月) [2/2]
  Guo, Chun-Jun [2/2]
  显示项目2051-2075 / 15650. (共626页)
  << < 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈