Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17744/20032 (89%)
造访人次 : 7302761      在线人数 : 265
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1576-1600 / 15650. (共626页)
  << < 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  CHOU, CHUNG-TEI [1/1]
  Chou, Duen-Suey [2/2]
  Chou, Fen-Pi [1/1]
  Chou, Hsin-Hsu [5/5]
  Chou, Hsiu-Yin [1/1]
  Chou, Hua-Cheng [1/1]
  Chou, Hung-Cheng [1/1]
  CHOU, I-CHEN [1/1]
  Chou, I-Chieh [1/1]
  Chou, Jason [2/2]
  Chou, Kuei-Ju [1/1]
  Chou, M-Y [1/1]
  Chou, Ming-ting [4/5]
  Chou, P. [1/1]
  Chou, Shen-Chieh [1/1]
  Chou, Shu-Fen [1/1]
  Chou, Shu-Lien [2/2]
  Chou, Tzung-Han [10/10]
  Chou, Wan-Yun [1/1]
  Chou, Wei-Chun [1/1]
  Chou, Wei-Han [1/1]
  Chou, Wen-Yi [1/1]
  Chou, Willy [23/23]
  Chou, Yeh-Tai [1/1]
  Chou, Yen-Jung [1/1]
  显示项目1576-1600 / 15650. (共626页)
  << < 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈