Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17744/20032 (89%)
造访人次 : 7345397      在线人数 : 298
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目4926-4950 / 15650. (共626页)
  << < 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Ming-Jung Wu [1/1]
  Ming-Jung Wu (吳明忠) [3/3]
  Ming-Jyh Sheu [3/3]
  Ming-Kuan Hu (胡明寬) [2/2]
  Ming-Kun LU [1/1]
  Ming-Kun Lu(呂明坤) [1/1]
  Ming-Ping Wu [1/1]
  Ming-Ping Wu(吳銘斌) [2/2]
  Ming-shan Chang [1/1]
  Ming-Shen Wang [1/1]
  Ming-shiou Jan [2/2]
  Ming-Shiu Hung [1/1]
  Ming-Shiung Chiang [1/1]
  Ming Shyong Wang [1/2]
  Ming-Ten Tsai [1/2]
  Ming -Tsai [1/1]
  Ming-Tsuen Hsien [0/1]
  Ming-Tsung Chang [1/1]
  Ming-Tsung Yena [1/1]
  Ming-Tyan Chen [0/10]
  Ming-Wei Lu [1/1]
  Ming-Yi Kuo [1/1]
  Ming Yu [1/1]
  Ming-Yuan Chen [1/1]
  Ming-Yueh Chou(周明岳) [3/3]
  显示项目4926-4950 / 15650. (共626页)
  << < 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈