Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17775/20116 (88%)
造访人次 : 9439932      在线人数 : 319
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目4901-4925 / 15650. (共626页)
  << < 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Ming-Chung Chang [1/1]
  Ming-chyi Shieb [1/1]
  Ming-Chyuan Chen [1/1]
  Ming-Derg Lai [2/2]
  Ming-Eng Wang [0/1]
  Ming-Fong Chen [1/1]
  Ming-Guo Her [1/1]
  Ming-Han Hsieh (謝明翰) [1/1]
  Ming-Hong Yen(顏銘宏) [1/1]
  Ming-Hsing Huang [5/5]
  Ming-Hsiung Pan (潘敏雄) [1/1]
  Ming Hsu Chang [1/1]
  Ming-Hua Chen (陳明華) [2/2]
  Ming-Hua Huang [1/1]
  Ming-Huei Sun [0/2]
  Ming-Hung Huang [1/1]
  Ming-In Ho [1/1]
  Ming-Jei Wang [1/1]
  Ming-Jen Sheu(許銘仁) [1/1]
  Ming-Jeng Kuo [1/1]
  Ming-Jiuan Wu [11/12]
  Ming-Jiuan Wu (吳明娟) [2/2]
  Ming-Jiuan Wu(吳明娟) [2/2]
  Ming-JiuanWu [1/1]
  Ming-JiuanWua [1/1]
  显示项目4901-4925 / 15650. (共626页)
  << < 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈