Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17776/20117 (88%)
造访人次 : 10999811      在线人数 : 566
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目4526-4550 / 15650. (共626页)
  << < 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Liu, Chun-Eng [2/2]
  LIU, CHUNG-FENG [3/3]
  Liu, H.-J. [1/1]
  Liu, Kuan-Yi [1/1]
  Liu, Kuo-Sheng [2/2]
  Liu, Ming-Chi [1/1]
  Liu, Shan-Wen [1/1]
  Liu, Sheu-Yien [1/1]
  Liu, Shyun-Yeu [1/1]
  Liu, Xingang [1/1]
  Liu, Yu-Sheng [1/1]
  Liu, Yuag-Meng [2/2]
  Liu, Yung-Ching [2/2]
  Liu, Ang-Yu [1/1]
  Liu, Bin [1/1]
  Liu, Bing-Lan [1/1]
  Liu, C-C [2/2]
  Liu, C-F [1/1]
  Liu, C.W [1/1]
  Liu CC [1/3]
  Liu, Chao-Lin [1/1]
  Liu, Cheng [5/5]
  Liu, Cheng-Ling [1/1]
  Liu, Cheng-Wei [1/1]
  Liu, Chia-Chyuan [4/4]
  显示项目4526-4550 / 15650. (共626页)
  << < 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈