Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17776/20117 (88%)
造访人次 : 11084093      在线人数 : 637
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目401-425 / 15650. (共626页)
  << < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chang, Yen-Jung [1/1]
  Chang, Yi-Han [1/1]
  Chang, Yi-Kuo [1/1]
  Chang, Yih-Feng [3/3]
  Chang-Ying Chaing [1/1]
  Chang, Ying-Jen [3/3]
  Chang, Young-Fo [2/2]
  Chang, Yu [3/3]
  Chang, Yu-Cheng [3/3]
  Chang, Yu-Hsuan [1/1]
  Chang, Yu-Jen [1/1]
  Chang, Yu-Jhe [1/1]
  Chang Yu Ming [1/1]
  Chang, Yu-Tzu [2/2]
  Chang, Yu-Wei [2/2]
  Chang, Yuan-Hua [1/1]
  Chang, Yuan-Yen [2/2]
  Chang, Yue-Cune [1/1]
  Chang, Yuh-Lih [1/1]
  Chang, Yuh-Shin [5/5]
  Chang, Yung [1/1]
  Chang, Yung-Chi [2/2]
  Chansakaow, Sunee [1/1]
  Chantara, Somporn [2/2]
  Chao, Chih-Cheng [1/1]
  显示项目401-425 / 15650. (共626页)
  << < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈