Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17775/20116 (88%)
造访人次 : 9430042      在线人数 : 308
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目3126-3150 / 15650. (共626页)
  << < 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Jeng-Leun Mau [1/1]
  Jeng Shiow Lai [0/2]
  Jeng, Yu-Lin [1/1]
  Jenn-Yi Tsai [3/3]
  Jentaie Shiea [3/3]
  Jeong-Feong Duo [1/1]
  Jer-Horng Su [2/2]
  Jer-San Hu [1/1]
  Jersan Hu [0/1]
  Jessica H . C . Shen [1/1]
  Jessica H. C. Shen [1/1]
  Jessica Hsiu-Ching Shen [0/2]
  Jeu-Jiun Hu [2/2]
  Jevprasesphant, Amomrat [1/1]
  Jhang, Kai-Bo [1/1]
  Jhang, Yu-Rou [1/1]
  Jhao, Wei-Siang [1/1]
  Jhi J. Wang [1/1]
  Jhi-Jhu Hwang [1/1]
  Jhi-Joung Wang [7/7]
  Jhih-Li He (何智豐) [1/1]
  Jhih-Ming Lin [1/1]
  Jhu, Can-Yong [1/1]
  Jhy-Yih Chen (陳志益) [1/1]
  Ji, Dar-Der [1/1]
  显示项目3126-3150 / 15650. (共626页)
  << < 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈