Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17775/20116 (88%)
造访人次 : 10178115      在线人数 : 510
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目3001-3025 / 15650. (共626页)
  << < 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Hwu, Hai-Gwo [1/1]
  I, Ming Chen [0/1]
  I-Chen Chou [1/1]
  I-Chen Lu [1/1]
  I-Cheng Tseng [1/1]
  I-Chiu Chang [1/1]
  I-Chiu Chang, Hsin-Ginn Hwang, Hsueh-Chih Liaw, Ming-Chien Hung, Sing-Liang Chen, David C. Yen [1/1]
  I-Chu Tsai [1/1]
  I-Chuan Chuang [1/1]
  I-chun Teng [1/1]
  I-Chun Teng(鄧一君) [1/1]
  I-Hsien Chen [1/1]
  I-Hsin Lin [1/1]
  I-hui Wu [1/1]
  I-Hung Ko [1/1]
  I.J. Chen [1/2]
  I-Jen Huang [1/1]
  I-Jung Pan [1/1]
  I-Li Chen (陳意莉) [2/2]
  I. M. Chen [2/2]
  I-Ming Chen [3/3]
  I-Pin Chen [4/4]
  I-Shiuan ChianR (江怡宣) [1/1]
  I-Wen Sun [2/3]
  Ibarra-Buscano, Sonia [1/1]
  显示项目3001-3025 / 15650. (共626页)
  << < 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈