Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17756/20057 (89%)
造访人次 : 7901597      在线人数 : 455
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目2626-2650 / 15650. (共626页)
  << < 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Huang, Guan-Jhong [4/4]
  Huang, Hsiao-Lin [3/3]
  Huang, Hsuan-Ying [2/2]
  Huang, Huei-Ling [1/1]
  Huang, Jin-An [1/1]
  Huang, Kuan-Hui [1/1]
  Huang, Kuo-Kuang [1/1]
  Huang, Li-Hsueh [1/1]
  Huang, Ming-Hsing [6/6]
  Huang, Ming-Wey [1/1]
  Huang, Ming-Yii [2/2]
  Huang, Po-Chuan [1/1]
  Huang, Shiow-Chyn [1/1]
  Huang, Shu-Hsien [1/1]
  Huang, Shyh-Shyun [3/3]
  Huang, Steven Kuan-Hua [1/1]
  Huang, Szu-Wei [1/1]
  Huang, Ting-Chia [1/1]
  Huang, Wen-Shiuan [1/1]
  Huang, Ya-Yin [1/1]
  Huang, Yao-Hui [2/2]
  Huang, Yi-Shiao [1/1]
  Huang, Yong-Ming [1/1]
  Huang, Yu-Han [1/1]
  Huang, Yu-Ho [1/1]
  显示项目2626-2650 / 15650. (共626页)
  << < 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈