Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 16812/19099 (88%)
造访人次 : 6330156      在线人数 : 342
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目4726-4750 / 14339. (共574页)
  << < 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Sathasivan, A. [1/1]
  Sayer, Andrew M. [1/1]
  Sayer, Andrew? [2/2]
  Schembre, Susan M. [1/1]
  Schnell, Russell C. [1/1]
  Schultz, Aric [1/1]
  Science Direct [1/1]
  Se-Tsung Kao [2/2]
  Sen Shyong Jeng [1/1]
  Seni Karnchanawong [1/1]
  Senoro, Delia B. [2/2]
  Sh-Ben Wang (王翠彬) [1/1]
  Shah-Hwa Chou [1/1]
  Shan-An Chan [1/1]
  Shan-pan Tai [0/1]
  Shan-Shan Ju [0/1]
  Shan-Shan Shen [0/1]
  Shan-Tair Wang [1/1]
  Shan-Wen Liu [1/1]
  Shan-wen Shih [1/1]
  Shan, Xi-En [1/1]
  Shan, Yan-Shen [7/7]
  Shang-Tao Chien [1/1]
  Shao-Chang Li [1/1]
  Shao, Dong-Zi [1/1]
  显示项目4726-4750 / 14339. (共574页)
  << < 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈