Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 16959/19260 (88%)
造访人次 : 7635313      在线人数 : 199
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目3176-3200 / 14677. (共588页)
  << < 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Katayama, Shirou [1/1]
  Kau-Shan Wen [1/1]
  Kawachi, Ichiro [2/2]
  Kawachi, Ichiro [4/4]
  Ke, Der-Shin [1/1]
  Ke, Hung-Jen [1/1]
  Ke, An-Ni [1/1]
  Ke-Ming Huang (黃可名) [1/1]
  Ke, Te-Min [1/1]
  Keh-Cherng Wey [1/1]
  Keller, Nancy P. [1/1]
  Keller, Nancy P. [2/2]
  Ken-Ming Chang (張耿銘) [2/2]
  Keng-Hao Liu [1/1]
  Keng-ming Hu [1/1]
  Kenji Watanabe [1/1]
  Kennedy, Mwangi John [1/1]
  Kenneth L. Simpson [0/2]
  Ker,Chen-Guo [0/1]
  Khemthong, Pongtanawat [2/2]
  Khoo, Keh Ai [1/1]
  Kim, Kwang-Hee [1/1]
  Kimiyoshi Kaneko [1/1]
  Kira Oshaben [1/1]
  Kirsten A. Gronbjerg [2/2]
  显示项目3176-3200 / 14677. (共588页)
  << < 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈