Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 16713/19009 (88%)
造访人次 : 5605331      在线人数 : 60
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目3001-3025 / 14339. (共574页)
  << < 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Kang, Zhi-Chyang [4/4]
  Kao, Chien-Han [1/1]
  Kao, Ching-Yun [1/1]
  Kao, Mei-Ding [1/1]
  Kao, Vivia Yu-Ying [1/1]
  Kao, Wenny Mei-Wen [1/1]
  Kao, Yu-Ying [1/1]
  Kao, C-H [2/2]
  Kao, C. S. [1/1]
  Kao-Chang Lin [1/1]
  Kao, Chang-Long [1/1]
  Kao, Chen-Shan [3/3]
  Kao, Cheng-Hsing [2/2]
  Kao, Chia-Hung [16/17]
  Kao, Chien-Han [1/1]
  Kao, Chih-Ming [1/1]
  Kao, Ching-Yun [1/1]
  Kao, Chung-Lan [1/1]
  Kao, Hao-Yun [1/1]
  Kao, Hsien-Li [3/3]
  Kao MD [1/1]
  Kao, Mei-Ding [2/2]
  Kao, Pei-Hsin [1/1]
  Kao, Shu-Yang [1/1]
  Kao, Ying-Hsien [1/1]
  显示项目3001-3025 / 14339. (共574页)
  << < 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈