Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 16818/19260 (87%)
造访人次 : 7044588      在线人数 : 589
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目3126-3150 / 14678. (共588页)
  << < 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Kai-Ping Huang [0/1]
  Kaisheng Huang (黃凱聲) [1/1]
  Kak-Shan Shia (夏克山) [1/1]
  Kan, Chi-Chuah [1/1]
  Kan, Chi-Chuan [2/2]
  Kan, Chung-Dann [1/1]
  Kan, W-C [1/1]
  Kan, Wei-Chih [5/5]
  Kan, C.C. [0/7]
  Kan, Chi-Chuan [14/17]
  KAN, Heng-Chuana(甘恒全) [1/1]
  Kan, Shu-Chen [1/1]
  KAN, Wei-Chih [8/8]
  Kanaho, Yasunori [0/1]
  Kandasamy, J. [1/1]
  Kandasamy, J. K. [1/1]
  Kandasamy, Jaya [1/1]
  Kang, Chun-Mei [1/1]
  Kang, Zhi-Chyang [1/1]
  Kang, B. -H [1/1]
  Kang, Chieh-Yi [1/1]
  Kang, Chun-Mei [1/1]
  Kang-Ning Teng [1/1]
  Kang, Zhi-Chyang [4/4]
  Kao, Chien-Han [1/1]
  显示项目3126-3150 / 14678. (共588页)
  << < 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈