Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 16926/19260 (88%)
造访人次 : 7614806      在线人数 : 198
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目2751-2775 / 14677. (共588页)
  << < 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Hung, Yao-Wen [1/1]
  Hung-Yi Chena [1/1]
  Hung, Yi-Chieh [1/1]
  Hung-Ying Chen [1/2]
  Hung-Yu Hou [0/1]
  Hung, Yu-Hsuan [6/6]
  Hung, Yu-Ting [2/2]
  Hung, Yu Wen [1/1]
  Hung-Yuan Li [6/6]
  Hung, Yuan-Pin [4/4]
  Hung, Yung-Li [1/2]
  Hung(洪瑞祥), Jui-Hsiang [1/1]
  Huo-Mu Tai [2/3]
  Huoy-Ro Chang [1/1]
  HWANG, HSIN-GINN [3/3]
  Hwang, J-C [1/1]
  Hwang, Jan-Pan [1/1]
  Hwang, Jin-Ming [1/1]
  Hwang, Jyh-Chang [3/3]
  Hwang, Kao-Pin [1/1]
  Hwang, Bing-Joe [1/1]
  Hwang, Hsin-Ginn [3/3]
  Hwang, Jiang-Shiou [1/1]
  Hwang, Jin-Ming [1/1]
  Hwang, Jyh-Chang [7/7]
  显示项目2751-2775 / 14677. (共588页)
  << < 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈