Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 16716/19011 (88%)
造访人次 : 5844509      在线人数 : 103
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目2601-2625 / 14339. (共574页)
  << < 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Hung, Sheng-Che [2/2]
  Hung, Shih-Chieh [1/1]
  Hung, Shih-Kai [1/1]
  Hung, Shih-Ting [4/4]
  Hung, Shu-Ting [1/1]
  Hung, Shun-Hsing [1/1]
  Hung-Ting Liao [1/1]
  Hung, Wei-Jing [2/2]
  Hung-Wei Lu [2/2]
  Hung, Wei-Song [6/6]
  Hung-Wen Chang and Tso-Lun Wu, Meng-Huei Sheng [1/1]
  Hung, Won-Fu [1/1]
  Hung, Yao-Ching [1/1]
  Hung, Yao-Wen [1/1]
  Hung-Yi Chena [1/1]
  Hung-Ying Chen [1/2]
  Hung-Yu Hou [0/1]
  Hung, Yu-Hsuan [5/5]
  Hung, Yu-Ting [2/2]
  Hung, Yu Wen [1/1]
  Hung-Yuan Li [6/6]
  Hung, Yuan-Pin [2/2]
  Hung(洪瑞祥), Jui-Hsiang [1/1]
  Huo-Mu Tai [2/3]
  Huoy-Ro Chang [1/1]
  显示项目2601-2625 / 14339. (共574页)
  << < 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈