Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 16984/19280 (88%)
造访人次 : 9100909      在线人数 : 541
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目2226-2250 / 14704. (共589页)
  << < 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Hsin-Tien Tsai [1/1]
  Hsin, Ting-Yi [1/1]
  Hsin-Yi Huang [4/4]
  Hsing, Chung-Hsi [2/2]
  Hsing-Chang Liu [1/1]
  Hsing-Cheng Tung [1/1]
  Hsing-Chin Tsai [0/1]
  Hsing-Chu Hsu [0/1]
  Hsing, Chung-Hsi [9/9]
  Hsing-Pang Hsieh (謝興邦) [1/1]
  Hsing, S-C. [1/1]
  Hsing, Shu-Chen [6/6]
  Hsing-Wen Lu (呂幸紋) [1/1]
  Hsingchu Hsu [0/11]
  HsingchuHsu [0/1]
  Hsinyu Le [1/1]
  Hsiou-Yu Ding [10/12]
  Hsiou-Yu Dinga [1/1]
  Hsiu-an Wei [2/2]
  Hsiu-Ching Chang [1/1]
  Hsiu-Ching Hsu [1/1]
  Hsiu-Fang Tai (戴秀芳) [1/1]
  Hsiu Fen Lin [0/1]
  Hsiu-Hsiu Lin [1/1]
  Hsiu-Huan Chou [1/1]
  显示项目2226-2250 / 14704. (共589页)
  << < 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈