Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 16812/19099 (88%)
造访人次 : 6428196      在线人数 : 318
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目826-850 / 14339. (共574页)
  << < 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chen-Yun Pan [1/1]
  Chen, Yun-Ying [1/1]
  Chen, Yung-Chan [1/1]
  Chen, Yung-Chang [1/1]
  Chen, Yung-Ching [1/1]
  Chen, Yung-Hsiang [2/2]
  Chen, Yung-Liang [1/1]
  Chen, Z. -C. [1/1]
  Chen, Z.S. [1/1]
  Chen, Zenn-Zong [1/1]
  Chen, Zhih-Cherng [15/15]
  Chen, Zi-Feng [1/1]
  Chen, Zong-Shiow [3/3]
  Chen, Zong-Tsi [2/2]
  Cheng, Chia-Hui [2/2]
  Cheng, Chih-Mei [1/1]
  Cheng, Chung-Bang [1/1]
  Cheng, Hui-Ling [1/1]
  Cheng, Juei-Tang [1/1]
  Cheng, Kai-Chun [1/1]
  Cheng, Kai-Teng [1/1]
  Cheng, Kuo Chen [2/2]
  Cheng, Lee-Ju [2/2]
  Cheng, Man-Ting [1/1]
  Cheng, Ta-Chun [1/1]
  显示项目826-850 / 14339. (共574页)
  << < 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈