Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17326/19632 (88%)
造访人次 : 3470570      在线人数 : 264
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目826-850 / 15197. (共608页)
  << < 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chen, Shu-Hua [1/1]
  Chen, Shu-Ying [1/1]
  Chen, Shui-Jen [2/2]
  Chen, Shyi-Jou [2/2]
  Chen, Solomon Chih-Cheng [5/5]
  Chen, Ssu-Ching [1/1]
  Chen, Su Jong [2/2]
  Chen, Su-Jung (陳素容) [1/1]
  Chen, Su-Ru [1/1]
  Chen, Sung-Ching [1/1]
  Chen SY [1/1]
  Chen, Szu-Chi [1/1]
  Chen, Szu-Chia [1/1]
  Chen, T. -C. [1/1]
  Chen, T-Y [1/1]
  Chen, Tai-Chi [2/2]
  Chen, Tai-Yuan [4/4]
  Chen, Ten-En [2/2]
  Chen, Teng Chien [7/7]
  Chen, Teng-Wei [1/1]
  Chen, Ting-Chien [1/1]
  Chen, Ting-Ying [2/2]
  Chen, Ting-Yu [1/1]
  Chen, Ting-Yun [1/1]
  Chen, Tsan-Ju [2/2]
  显示项目826-850 / 15197. (共608页)
  << < 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈