Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17333/19639 (88%)
造访人次 : 5313196      在线人数 : 568
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目7351-7375 / 15264. (共611页)
  << < 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Yi-Chen Tu [3/3]
  Yi-Cheng Chan (詹沂澄) [1/1]
  Yi-Cheng Chang [1/1]
  Yi-Cheng Chen (陳依呈) [1/1]
  Yi-Chi Chen [1/1]
  Yi-Chia Agnes [1/1]
  Yi-Chia Wang [1/1]
  Yi Chiao [1/1]
  Yi-Chieh Hung(洪翊傑) [1/1]
  Yi-Chien Lin (林怡倩) [1/1]
  Yi-Chin Huang [2/2]
  Yi-Chin Tsai [1/1]
  Yi-Chin Wu (伍怡瑾) [1/1]
  Yi-Ching Huang [1/1]
  Yi-Ching Wu [1/1]
  Yi-Chiu Chen [1/1]
  Yi- Chun [1/1]
  Yi-Chun Chen [1/2]
  Yi- Chun Liu [1/1]
  Yi-Chun Tsai [2/2]
  Yi-Chung Chien [3/3]
  Yi-Fang Jung [1/1]
  Yi-Fang Tsaz [0/1]
  Yi-Feng Cheng [1/1]
  Yi- guang Zhang [1/1]
  显示项目7351-7375 / 15264. (共611页)
  << < 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈