Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 16909/19260 (88%)
造访人次 : 7596462      在线人数 : 50
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目6301-6325 / 14677. (共588页)
  << < 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Wu, Hsin-Yi [1/1]
  Wu, Jiunn-Ren [1/1]
  Wu, Li-Ching [2/2]
  Wu, M.-S. [1/1]
  Wu, Ming-Jiuan [4/4]
  Wu, Ming-Ping [2/2]
  Wu, Pei-Chih [1/1]
  Wu, Pei-Ling [1/1]
  Wu, Ren-Hong [1/1]
  Wu, Reng-Hong [2/2]
  Wu, She-Ching [1/1]
  Wu, Sheng-Nan [1/1]
  Wu, Sheng-Nan� [1/1]
  Wu, Shu-Jing [1/1]
  Wu, Tian-Shung [1/1]
  Wu, Ting-Feng [1/1]
  Wu, Tung-Kung [1/1]
  Wu, Tzu-Hsiu [1/1]
  Wu, Wan-Ling Miriam [1/1]
  Wu, Wen-Ren [2/2]
  Wu, Zong-Sian [1/1]
  Wu, Bin-Nan [5/5]
  Wu, Bing-Tsang [2/2]
  Wu, BN [1/1]
  Wu, Bor-Tsang [1/1]
  显示项目6301-6325 / 14677. (共588页)
  << < 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈