Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 16844/19259 (87%)
造访人次 : 7124274      在线人数 : 497
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目5926-5950 / 14677. (共588页)
  << < 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Wan, M.W. [0/7]
  Wan, Meng-Wei [30/34]
  Wan-Ping Hu (胡宛屏) [1/1]
  Wan-TesnLiao [1/1]
  Wan, Wen-Hung [1/1]
  Wan-Ying Lin [0/1]
  Wang, Bor-Sen [7/7]
  Wang, Chen-Ti [1/1]
  Wang, Ching-Cheng [1/1]
  Wang, Clay C.C. [7/7]
  Wang, Guey-Horng [1/1]
  Wang, H-Y [1/1]
  Wang, Hsien-Yi [5/5]
  Wang, Hui-Min [1/1]
  Wang, J-J [1/1]
  Wang, Jaw-Yuan [2/2]
  Wang, Jen Chun [1/1]
  Wang, Jen-Hsien [2/2]
  Wang, Jhi-Joung [8/9]
  Wang, Jiun-Ling [1/1]
  Wang, L.-H. [1/1]
  Wang, Lai-Hao [2/2]
  Wang, Lin-Chi [3/3]
  Wang, Lin-Chi� [4/4]
  Wang, Lisu [1/1]
  显示项目5926-5950 / 14677. (共588页)
  << < 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈